Marathon, 20 HP Close-Coupled Pump Motor, 3 Phase, 3600 RPM, 460 V, 254JPV Frame, ODP

$391.15