Marathon, 15 HP Close-Coupled Pump Motor, 3 Phase, 1800 RPM, 230/460 V, 254JPV Frame, ODP

$131.52